Custòdia

S’entén com a Custòdia del Territori al conjunt d’estratègies o tècniques jurídiques mitjançant les quals s’implica als propietaris i als usuaris del territori en la conservació i l’ús dels valors i dels recursos naturals, cultuals i paisatgístics.

El context legislatiu i de l’ordenació del territori a Balears contemplen mecanismes útils per a l’aplicació de la custòdia del territori, com per exemple:
  • Llei 8/1987, de 1 d’abril, d’ordenació territorial de les Illes Balears
  • Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanísitc de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears
  • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
  • Pla Territorial Insular de Menorca, Aprovat dia 25 d’abril de 2003.

A partir de 2005 apareixen altres normatives, que de forma més directa i significativa donen reconeixement i impuls a la Custòdia. Aquestes noves normatives apareixen tant a nivell local com estatal.

A Balears, la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) de les Illes Balears:
Article 2
Finalitat i principis inspiradors
...
3. Per al millor assoliment d'aquests principis i finalitats, l'administració ambiental pot subscriure acords o convenis per tal d'establir mesures de conservació i de gestió. En aquest sentit es promourà la figura d'entitat de custòdia del territori com a fórmula efectiva per assolir els objectius d'aquesta llei, així com estimular la creació i el funcionament d'entitats de custòdia del territori.

A nivell estatal apareix la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

Articulo 3. Definiciones
A efectos de esta Ley, se entenderá por:
9) Custodia del territorio: conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
37) Entidad de custodia del territorio: organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Articulo 72. Promoción de la custodia de territorio Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Articulo 73. Incentivos a las externalidades positivas en el ámbito de los espacios protegidos y de los acuerdos de custodia del territorio. Las Comunidades Autónomas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente formalizados por sus propietarios ante entidades de custodia. ...

Articulo 74. El Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Se crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con el objeto de poner en práctica aquellas medidas destinadas a apoyar la consecución de los objetivos de esta Ley, ...
2. Serán objetivos del Fondo:
m) Financiar acciones específicas relacionadas con la custodia del territorio.Xarxa de Custòdia del Territori (Catalunya)
Custòdia del territori (Generalitat de Catalunya)
Avinença (País Valencià)
Asociación Galega de Custodia do Territorio
Red de Custodia de Castilla y León
Plataforma Custodia del Territorio (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Cap comentari:

Publica un comentari